تعدیل اقتصادی، بحران بدهی و فقر در کشورهای درحال توسعه

  • پرینت
book

مترجم: دکتر غلامرضا آزاد و دکتر محمودمحمدیان

ناشر: وزارت بازرگانی

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب به طور تفضیلی مکاتب تعدیل اقتصادی و موافقان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار می دهد.